Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SierenSo zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden
(hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij SierenSo te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle
overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van SierenSo zijn vrijblijvend. SierenSo heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als SierenSo uw bestelling heeft geaccepteerd. SierenSo heeft
het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te
verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf werkdagen bericht
van.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro, inclusief btw en
exclusief verzendkosten.
3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel en de bestemming.
3.3 Betaling kan uitsluitend voorafgaand aan de levering.


Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame
spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door SierenSo anders wordt aangegeven. In dat
laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u het recht
de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht
op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door SierenSo geleverde artikelen
rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SierenSo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SierenSo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan SierenSo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.4 Indien u uw volledige bestelling retourneert worden de eventueel door SierenSo in rekening gebrachte verzendkosten gerestitueerd.


Artikel 7. Garantie
7.1 Indien SierenSo producten aan de afnemer levert, is SierenSo nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop SierenSo ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door SierenSo na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door SierenSo in behandeling te worden genomenArtikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 SierenSo is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk
overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere
communicatiemiddelen tussen u en SierenSo, dan wel tussen SierenSo en derden, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld van SierenSo.


Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan SierenSo schriftelijk opgave doet van een adres, is SierenSo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SierenSo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door SierenSo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SierenSo deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SierenSo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SierenSo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 SierenSo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.


SierenSo is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61480622
BTW nr: NL001845219B84
Vestigingsadres: Kloosterstraat 15, 5921HA Venlo
E-mail: info@sierenso.nl
Telefoon: 077-8500050(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 SierenSo modeaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel